1. IDENTIFICACIÓ DEL RESPONSABLE DE TRACTAMENT

 • Titular: MICRODATA SOFTWARE SL (d'ara endavant, “MICRODATA”)
 • Domicili social: Plaça Dalias s/n Edifici Cel·lulosa II Planta 3 Oficina 1 04007, Almeria.
 • TIN: B04167557
 • Registre Públic: Foli 107 del tom 59 de Societats, full 1.487-AL 1a.
 • Telèfon: 950268000
 • Correu electrònic de contacte: efirma@microdata.es

2. FINALITAT I LEGITIMACIÓ DEL TRACTAMENT DE LES DADES PERSONALS

2.1 TRACTAMENT DE DADES FACILITATS PEL CLIENT O USUARI

El tractament de les dades personals facilitades pel Client a través dels canals habilitats per a la utilització de la plataforma té per finalitats:

 • Resolució de consultes o sol·licituds d'informació a través dels canals indicats per MICRODATA.
 • L'accés i l'ús dels sistemes de signatura electrònica biomètrica i d'autenticació mitjançant OTP per a l'aprovació i la signatura de la documentació sol·licitada pel Client, sent la base que legitima aquest tractament, ús i conservació de les dades, el consentiment exprés, lliure i inequívoc atorgat pel client en el moment de validació de la signatura, mitjançant l'acceptació de la casella destinada a aquest efecte.
 • Així mateix, MICRODATA podrà tractar les dades personals facilitades pel Client per complir les obligacions que legalment tingui establertes, com ara l'atenció a possibles sol·licituds d'exercici de drets en matèria de protecció de dades personals.
 • D'altra banda, MICRODATA utilitzarà les dades del Client per dur a terme el control d'accessos i registres de l'usuari a la plataforma, i la base de legitimació del tractament és la relació contractual existent entre MICRODATA i l'usuari o client.
 • Finalment, en cas que l'usuari ho autoritzi expressament, MICRODATA podrà remetre-li periòdicament comunicacions comercials, i la base legitimadora del tractament serà el consentiment que ens atorgue a través de l'acceptació de la casella destinada a aquest efecte.
2.2. ÚS DE SERVEIS CONNECTATS A LA PLATAFORMA

MICRODATA, dins de l'àmbit de la plataforma efirma, connectarà amb els Serveis de Google Drive, Dropbox o Microsoft One Drive on trobareu els documents seleccionats per l'usuari per dur a terme el procés de signatura. En aquest sentit, MICRODATA realitzarà una lectura i/o descàrrega dels documents, conservant posteriorment aquests a la seva plataforma durant els terminis legalment establerts.
MICRODATA no es fa responsable de les condicions o possibles limitacions al voltant del compliment en matèria de protecció de dades que hagin de realitzar els serveis oferts per tercers que estiguin connectats a la plataforma.

3. CATEGORIES DE DADES QUE SERAN TRACTADES

Les categories de dades sol·licitades per MICRODATA són:

 • Les dades requerides al Client o Usuari a través del canal establert a www.efirma.es, necessaris per gestionar la sol·licitud d'informació o del servei contractat llevat que s'indiqui el contrari, de manera que la negativa a subministrar-los suposarà la impossibilitat de resoldre la consulta o de prestar el servei.
 • Les dades que recull MICRODATA del Client per al registre i la utilització de la plataforma de signatura electrònica amb OTP (com són les dades identificatives, telèfon mòbil o correu electrònic) així com la signatura biomètrica. En aquest darrer cas, les dades biomètriques recollides són les relatives al graf del signant que poden fer referència a la velocitat, acceleració o pressió utilitzada per poder acreditar la identitat de la persona que signa un document determinat utilitzant les mesures necessàries per conservar i protegir la informació dacord amb la legislació en matèria de protecció de dades personals.
 • MICRODATA es reserva el dret de sol·licitar als Clients o Usuaris qualsevol informació (p.ex. còpia del DNI) que permeti verificar l'edat de l'usuari o client, així com eliminar o desactivar qualsevol compte d'un menor o quan els usuaris no aportin la documentació sol·licitada en els terminis que s'estableixin a aquesta sol·licitud.
 • El Client es compromet a no rebre en cap cas informació d'un tercer i utilitzar-la a través dels serveis de MICRODATA sense haver-li informat i sol·licitat prèviament el consentiment exprés.
 • Dins l'àmbit de les aplicacions de tercers connectades a la plataforma efirma (com són, Google Drive, Dropbox o Microsoft OneDrive), MICRODATA accedirà a les dades relatives a la lectura i la descàrrega dels documents que l'usuari hagi seleccionat en aquests entorns. En el marc d'aquest procés, es generarà un token d'autorització per cada sessió, i aquest token no està associat amb un usuari concret. En aquest sentit, MICRODATA us informa que no tractarà cap dada personal associada al compte de l'usuari en aquestes aplicacions, com pot ser, el nom d'usuari o les claus d'accés.

4. CONSERVACIÓ DE LES SEVES DADES PERSONALS

MICRODATA conservarà les dades personals dels seus Clients o Usuaris únicament durant el temps necessari per a la realització de les finalitats per a les quals van ser recollides, mentre no es revoquin els consentiments atorgats.
Posteriorment, en cas que sigui necessari, MICRODATA mantindrà la informació bloquejada fins a la prescripció de les responsabilitats legals que hagin pogut sorgir com a conseqüència del tractament de les dades personals dels seus Clients o Usuaris, moment en què es procedirà a la supressió irreversible dels mateixos.

5. MESURES DE SEGURETAT EN EL TRACTAMENT DE LES SEVES DADES PERSONALS

MICRODATA té implantades les mesures d'índole tècnica i organitzatives necessàries que garanteixin la seguretat de les dades personals i evitin la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat, tenint en compte l'estat de la tecnologia, la naturalesa de les dades emmagatzemades i els riscos a que estan exposats.

En concret, MICRODATA garanteix que les dades biomètriques obtingudes de l'usuari es protegiran d'acord amb les mesures de seguretat tècniques adequades, com ara l'encriptació d'aquests, i no podran ser utilitzades per tercers no autoritzats expressament, sense perjudici de l'aplicació d'alguna de les excepcions previstes a la legislació en matèria de protecció de dades personals.

6. COMUNICACIÓ O ACCÉS A DADES PERSONALS

MICRODATA no comunicarà dades personals de la seva titularitat a tercers. Tot i això, per oferir un millor servei, MICRODATA podrà compartir dades determinades a tercers, com a proveïdors del servei per al desenvolupament i funcionament de la plataforma, ja que poden requerir accés a dades responsabilitat de MICRODATA.
En aquest sentit, us informem que aquests tercers accediran única i exclusivament per a la finalitat esmentada i sota les directrius de MICRODATA. Aquesta darrera, com a responsable del tractament, garantirà que la contractació amb els tercers compleix amb la normativa en matèria de protecció de dades de caràcter personal.
Per regular aquest accés, MICRODATA haurà establert un acord amb els tercers de conformitat amb allò establert a l'article 28 del Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016.

7. DRETS DELS CLIENTS O USUARIS

Els drets dels Clients o Usuaris gestionats per MICRODATA o registrats a la plataforma efirma GO tindran dret a:

 • Revocar els consentiments atorgats en qualsevol moment. La retirada del consentiment no afectarà la licitud del tractament anterior a la pròpia revocació.
 • Accedir a les vostres dades personals
 • Rectificar les dades inexactes o incomplets
 • Sol·licitar la supressió de les seves dades quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessaris per als fins que van ser recollides.
 • Obtenir la limitació del tractament de les dades quan es compleixi alguna de les condicions previstes a la normativa de protecció de dades
 • Sol·licitar la portabilitat de les seves dades.
 • Oposar-se al tractament de les vostres dades.

Així mateix, l'usuari podrà presentar una reclamació davant l'Agència Espanyola de Protecció de Dades, quan l'interessat consideri que MICRODATA ha vulnerat els drets reconeguts per la normativa aplicable en protecció de dades.
En qualsevol cas, l'Usuari podrà posar-se en contacte amb el Responsable de Tractament de Protecció de Dades de MICRODATA, remetent un comunicat acompanyat d'una fotocòpia del DNI o document acreditatiu de la seva identitat al domicili social de MICRODATA abans indicat oa la següent adreça de correu electrònic: lopd@microdata.es.

8. COMUNICACIONS COMERCIALS

La Llei 34/2002, de 11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic permet la realització de comunicacions comercials mitjançant l'ús d'internet i altres mitjans electrònics, sempre que es puguin identificar com a tals, així com a la entitat de la qual es realitzen.
MICRODATA enviarà comunicacions comercials a través del correu sobre serveis semblants i que siguin d'interès del Client o Usuari.
No obstant això, MICRODATA oferirà al destinatari la possibilitat d'oposar-se al tractament de les vostres dades amb fins promocionals, tant en el moment de la recollida de dades, com en cadascuna de les comunicacions comercials que us dirigeixi.
Els Clients o Usuaris podran donar-se de baixa d'aquestes comunicacions, dirigint un escrit al domicili social de MICRODATA abans indicat oa la següent adreça de correu electrònic: efirma@microdata.es, indicant “baixa de comunicacions comercials” i identificant-se com a Client o Usuari registrat a la Plataforma.

9. DISPOSICIONS GENERALS

Totes les clàusules o extrems d'aquesta Política de Privadesa han de ser interpretades de forma independent i autònoma, i la resta de les estipulacions no s'han d'afectar en cas que una d'elles hagi estat declarada nul·la per sentència judicial ferma. Se substituirà la clàusula o clàusules afectades per una altra o altres que preservin els efectes perseguits per la Present Política de Privadesa.

10. MODIFICACIÓ DE LA PRESENT POLÍTICA DE PRIVACITAT

En qualsevol moment, MICRODATA pot modificar la present Política de Privadesa quan consideri que sigui necessari informant el Client o Usuari de qualsevol canvi significatiu que pugui produir-se d'acord amb el deure de transparència i els drets dels consumidors i/o Usuaris, així com en relació amb la normativa en matèria de protecció de dades personals. Si bé, s'aplicaran a l'Usuari les condicions de què hagués estat informat en el moment de la utilització de la plataforma.
Si alguna clàusula de la present política de privadesa és considerada invàlida, nul·la, il·legal o no executable per qualsevol causa, això no afectarà la validesa de les altres clàusules.

11. LEGISLACIÓ APLICABLE I JURISDICCIÓ COMPETENT

La Present Política de Privadesa es regeix per la legislació espanyola sent competents per a la resolució de tots els conflictes o controvèrsies que puguin sorgir entre les parts els Jutjats i Tribunals més propers a Almeria.