1. OBJECTE

Les presents Condicions d'Ús (d'ara endavant, "les Condicions d'Ús") regulen l'accés i utilització de la present plataforma, ( entenent-se dins del mateix concepte, la pàgina web i l'aplicació mòbil si és el cas) titularitat de MICRODATA SOFTWARE SL (d'ara endavant, MICRODATA) i que ens referirem d'aquí endavant a “la Plataforma”, a través de la qual accedeixen els usuaris a través de la url: www.efirma.es (adelant, el "Usuari") o bé, accedeixen a través dels canals especificats per MICRODATA com a clients (d'ara endavant, el "Client"). Les dades del titular del servei són les següents:

 • Titular: MICRODATA Software SL
 • Domicili social: Plaça Dalias s/n Edifici Cel·lulosa II Planta 3 Oficina 1 04007, Almeria.
 • NIF: B04167557.
 • Registre Públic: Foli 107 del tom 59 de Societats, full 1.487-AL 1a.
 • Telèfon i Fax: +34 950 268 000
 • Correu electrònic de contacte: efirma@microdata.es

MICRODATA és una empresa dedicada a comercialitzar productes o solucions de programari que es troben publicats a www.microdata.es, entre les quals hi ha la solució de signatura electrònica efirma GO, gestionada a través de la següent URL: www.efirma.es, servei dedicat a la digitalització de l'enviament, signatura i formalització de documents de diferent índole.
L'accés i ús implica l'acceptació prèvia i expressa de les presents Condicions d'Ús, tenint en compte que, en cas que l'Usuari contracti els serveis, comportarà l'acceptació de les Condicions Generals de Contractació del servei i, si escau, les condicions particulars que puguin resultar aplicable han de ser acceptades expressament per part dels clients. Aquestes condicions particulars poden substituir, completar o, si escau, modificar aquestes Condicions d'Ús.
Les presents Condicions estaran així mateix subjectes al que disposa la resta de les polítiques que siguin aplicables, com són, la Política de Privacitat o la Política de Cookies i estan sotmeses a la prèvia acceptació de l'Usuari o Client a través de la casella d'acceptació destinada a aquest efecte

2. CONDICIONS D'ACCÉS I REGISTRE A LA PLATAFORMA

2.1 CONDICIONS D'ACCÉS I DE REGISTRE/ÚS
2.1.1 USUARI NO REGISTRAT

El sol accés i navegació per la Plataforma no requereix registre i és completament gratuït. Això no obstant, l'accés i la navegació suposa que l'Usuari accepta i s'obliga a complir aquestes Condicions d'Ús, així com les instruccions o recomanacions que se li pugui indicar per part del titular del servei.
Així mateix, l'Usuari podrà plantejar consultes o sol·licitud d'informació a través de l'àrea de “Contacte” que es facilita a la Plataforma i MICRODATA podrà oferir-li la informació que li pogués resultar interessant.

2.1.2. USUARI REGISTRAT O CLIENT (ÀREA CLIENT)

En cas que l'Usuari vulgui contractar els serveis de MICRODATA, haurà d'estar registrat al servei concret i acceptar les Condicions Generals de Contractació a través de l'acceptació de la casella indicada a aquest efecte. Aquest registre, podrà ser realitzat de forma electrònica a través de les vies accessibles a www.microdata.es o bé en www.efirma.es on hauran de ser introduïdes totes les dades necessàries per poder processar les possibles sol·licituds de consulta o oferir el servei que hagi contractat a la seva condició de Client.
Des del moment a l'Usuari accepta les Condicions Generals de Contractació, adquireix la condició de Client, llevat que ho fos anteriorment per haver contractat un altre servei prèviament i no s'hagi donat de baixa com a usuari registrat.

2.1.3. VERACITAT A LES DADES FACILITATS

En cap concepte MICRODATA es responsabilitzarà de la veracitat de les dades de registre facilitades pels Usuaris o Clients, per la qual cosa cadascun d'ells són responsables de les possibles conseqüències, errors i fallades que posteriorment puguin derivar-se per manca de veracitat en les dades.
En tot cas, tant per a Usuaris que sol·licitin informació, com potencials Clients que vulguin contractar un servei, el registre de les dades haurà de realitzar-se de conformitat amb allò estipulat a la Política de Privacitat i en tot cas d'acord amb el Reglament (UE) 2016/679 relatiu a la protecció de persones físiques pel que fa al tractament de les dades personals, així com amb la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre, de protecció de dades.

2.2 REQUISITS ESPECÍFICS PER AL REGISTRE

2.2.1. Tal com s'indica a les presents Condicions, un cop registrat l'Usuari a la Plataforma, el vostre compte és personal i intransferible.
2.2.2. Únicament estan permeses la compra del servei de signatura electrònica a través de www.efirma.es persones físiques i no empreses i/o professionals que vulguin comercialitzar aquests productes a través d'altres canals de venda. Aquests col·lectius han d'adquirir aquests productes directament a través dels canals de distribució habituals.
2.2.3. En tot cas, és requisit imprescindible ser major de divuit (18) anys per dur a terme el registre de l'Usuari o Client i resident legal a la Unió Europea i proporcionar totes les dades requerides i catalogades com a obligatòries.
2.2.4. L'Usuari o Client que es registre assumeix que la contrasenya i el compte de l'Usuari són personals i intransferibles. L'Usuari l'ha de generar la contrasenya d'acord amb les regles de robustesa i complexitat que s'estableixin en cada moment per MICRODATA. La contrasenya creada per l'Usuari o Client tindrà una validesa temporal il·limitada, només supeditada alhora que romangui en actiu a la Plataforma del servei concret que requereixi accés mitjançant contrasenya. Sense perjudici de l'anterior, l'Usuari podrà modificar la contrasenya en qualsevol moment, mitjançant les eines posades a la seva disposició per MICRODATA a través de efirma@microdata.es.

2.3 BAIXA COM A USUARI O CLIENT

2.3.1. L'usuari podrà donar-se de baixa del registre per rebre informació o del servei contractat quan ho desitgi, mitjançant comunicació escrita a efirma@microdata.es, indicant el vostre nom d'usuari i el servei concret del qual voleu donar de baixa. Així mateix, podrà sol·licitar la baixa de la recepció de les notificacions per correu electrònic a través d'aquesta mateixa adreça o de l'enllaç indicat amb aquesta finalitat a tots els correus electrònics que pugui rebre per part de MICRODATA. El procés de baixa de les notificacions pot trigar entre 48 i 72 hores.
En qualsevol cas, l'Usuari o Client podrà sol·licitar un nou registre, llevat que es contravingui el que disposen les presents Condicions d'Ús, les Condicions Generals de Contractació i la Política de Privadesa de MICRODATA.
Així mateix, MICRODATA podrà no admetre aquest registre en cas de conflicte o controvèrsia suscitat entre les parts, que estigui per resoldre o que hagi finalitzat amb reconeixement de culpa o negligència de l'usuari i/o perjudici a MICRODATA, als seus col·laboradors i associats, oa els seus usuaris, clients o clients potencials.

2.4 ÚS DEL COMPTE D'USUARI O CLIENT

2.4.1 Els comptes dels Usuaris o Clients registrats són completament personals i intransferibles. En aquest sentit, l'Usuari o Client es compromet a fer un ús diligent del vostre compte, no podent transmetre-la a cap tercer. En conseqüència, seran responsables de l'adequada custòdia i confidencialitat de qualsevol identificació i/o contrasenyes que hagin seleccionat com a Usuaris o Clients registrats, i es comprometen a no cedir-ne l'ús a tercers, ja sigui temporal o permanent, ni permetre l'accés de tercers al vostre compte.
2.4.2. En cas que l'Usuari o Client sigui degudament autoritzat per part de MICRODATA per dur a terme la cessió o subcontractació del compte, responent en tot cas de forma solidària davant de l'altra part en relació amb els drets i les obligacions dimanants del present contracte que fossin incomplerts pel nou titular.
2.4.3 En cas que existís una altra institució independent a l'Usuari o Client que pogués requerir l'ús de la Plataforma, aquesta haurà de ser expressament autoritzada per part de MICRODATA, en la mesura que compti amb un CIF i denominació social diferent de la del Usuari o Client, fins i tot si pertany al mateix grup d'empreses. En tot cas, aquesta nova organització s'ha de registrar davant de MICRODATA, i s'han d'abonar les quantitats econòmiques que corresponguin d'acord amb les condicions particulars de contractació que acordin entre les parts.
2.4.4 És obligació de l'Usuari o Client notificar de forma immediata a MICRODATA sobre qualsevol fet que permeti l'ús indegut dels identificadors i/o contrasenyes, com ara el robatori, la pèrdua o l'accés no autoritzat a aquests, amb la finalitat de procedir a cancel·lar-la immediatament. Mentre no es comuniquin aquests fets, MICRODATA quedarà eximit de qualsevol responsabilitat que pogués derivar-se de lús indegut dels identificadors o contrasenyes per tercers no autoritzats.

3. NORMES A L'ÚS DE LA PLATAFORMA

3.1 DRETS I OBLIGACIONS DE MICRODATA

3.1.1. MICRODATA es compromet a efectuar un correcte manteniment de la Plataforma per tal de garantir la plena realització de les sol·licituds dels usuaris, així com del servei que contracti cada Client.
3.1.2. Així mateix, MICRODATA mantindrà una base de dades on es reflectiran totes les dades objecte de la prestació del servei associades a l'Usuari o Client, permetent-ne la correcta gestió.
3.1.3. MICRODATA facilitarà constant informació al Client sobre qualsevol circumstància modificativa de les presents Condicions d´Ús així en cas de les Condicions Generals de Contractació o altres condicions particulars que hagi acordat amb el Client.
3.1.4. Adoptarà les mesures de seguretat tècniques i organitzatives que li corresponguin en cada cas, protegint la confidencialitat de les dades personals que es demanen dels Usuaris o Clients d'acord amb la finalitat específica de cada tractament de dades i complint tant amb les condicions en matèria de protecció de dades descrites en aquest document, així com amb la Política de Privadesa.
3.1.5. MICRODATA es reserva el dret a bloquejar l'accés i ús al Client o Usuari en cas que no compleixi qualsevol de les obligacions que es derivin per al Client o Usuari de les presents Condicions o qualssevol altres condicions específiques que li serveixin d'aplicació
3.1.6. En cas que s'utilitzi un certificat electrònic titularitat del Client per a la prestació d'un servei concret, MICRODATA assumirà el dipòsit del mateix, comprometent-se i garantint al Client que guardarà sota les més estrictes condicions de seguretat, tant física com lògica el certificat dipositat, complint amb la diligència deguda requerida per a aquest tipus de dipòsits, signant si és el cas, el corresponent contracte de dipòsit i administració de certificat electrònic.

3.2. LIMITACIÓ DE RESPONSABILITAT

Amb caràcter enunciatiu, MICRODATA no serà responsable en els supòsits següents:

 • Mal ús o abús per part del Client o de l'Usuari de la informació a què s'accedeix a través dels serveis oferts o contractats amb MICRODATA que produeixi danys o perjudicis a aquesta última.
 • Errors o retards en l'accés als serveis per part de l'Usuari o Client a l'hora d'introduir les vostres dades a la sol·licitud o de recepció per part dels destinataris del document o qualsevol demora, fallada o anomalia que pugui sorgir quan aquestes incidències siguin degudes a accions de lUsuari o Client, o qualsevol altra causa fortuïta, de força major o contingència imprevisible i aliena a la bona fe de lempresa.
 • MICRODATA es compromet a solucionar els problemes que puguin sorgir sempre que aquests es deguin única i exclusivament a un problema en el sistema o servei de MICRODATA, col·laborant amb l'Usuari o Client en tot allò que fos necessari per arribar una solució adequada.
 • Dels errors o danys produïts per la negligència o mala fe en lús del servei per part de lUsuari i/o Client
 • Sense perjudici de les responsabilitats que corresponguin a MICRODATA en la seva qualitat de responsable o encarregat del tractament, no assumirà la responsabilitat de tractaments de dades realitzades per tercers en què no s'hagi informat prèviament els interessats o sobre els que no s'hagin adoptat les mesures de seguretat corresponents.
 • Les fallades i incidències que poguessin produir-se en les comunicacions, esborrament o transmissions incompletes atès que es poden produir caigudes de la xarxa o un altre tipus de situacions de les quals MICRODATA no és directament responsable com l'ús de navegadors o versions diferents dels navegadors per als quals ha estat dissenyada la Plataforma o interrupcions, virus informàtics, avaries telefòniques o desconnexions en el funcionament operatiu del sistema utilitzat, motivat per causes alienes a MICRODATA, no assumint la responsabilitat per això ni garantirà que els serveis de la Plataforma estiguin constantment operatius, quedant eximit de qualsevol mal que això pogués provocar.
 • MICRODATA, tot i quedar exempt de responsabilitat pels danys que s'hagin pogut produir tant al Client com a tercers, col·laborarà en la notificació a l'autoritat competent les incidències que poguessin des del moment en què tingui coneixement fefaent dels danys produïts i la possibilitat de produir-se una activitat il·lícita.
 • MICRODATA, a través del servei de signatura electrònica, ofereix una solució vàlida i legal per a la signatura de contractes i altres tipus de documents privats, si bé el reconeixement i validesa a efectes jurídics dels documents i transaccions executats pels usuaris de la plataforma, seran degudament valorats i determinats en cada cas, per part dels òrgans jurisdiccionals que corresponguin.
 • MICRODATA actua com a mer proveïdor d'una Plataforma tecnològica de signatura electrònica amb OTP i signatura biomètrica mòbil. En conseqüència, no assumirà cap responsabilitat, directa o indirecta, derivada del mal ús que els usuaris puguin fer de la Plataforma.
3.3 OBLIGACIONS DEL CLIENT O USUARI

El Client o Usuari, mitjançant l'acceptació de les presents Condicions, es compromet a:

 • Fer ús lícit del servei ofert per MICRODATA com a titular de la plataforma, així com al compliment dels requisits exigits per la normativa aplicable en matèria de protecció dels drets de consumidors i usuaris, de comerç electrònic, de protecció de dades i qualsevol altra normativa que sigui aplicable, el Client és l'únic responsable per les infraccions que es cometin com a conseqüència de l'ús incorrecte o abusiu del Servei.
 • Garantir la veracitat i exactitud de les dades personals facilitades a MICRODATA per dur a terme el servei sol·licitat o contractat (Ex.: signatura electrònica o altres dades identificatives).
 • En el moment de contractar un servei, el Client o Usuari haurà de ser més gran, requisit necessari per poder dur a terme la contractació. En cas que MICRODATA detecti la contractació per part d'un menor d'edat, s'haurà de comunicar a MICRODATA a través de les dades de contacte indicades a l'encapçalament de les presents condicions.
 • En el cas d'actuar en nom d'una empresa o representació d'una persona jurídica, el Client o Usuari reconeix expressament disposar de les autoritzacions i/o poders pertinents per a la contractació del servei, responsabilitzant-se de les conseqüències que se'n puguin derivar de l'incompliment.
 • En cas de produir-se qualsevol situació que pogués posar en risc la seguretat a l'accés dels Usuaris autoritzats a la Plataforma, l'Usurari o Client ho haurà de posar en coneixement de MICRODATA
 • No sotmetre la Plataforma a accions que vagin clarament orientades a la desestabilització de la mateixa, com poden ser atacs de denegació de serveis (DDoS) o situacions semblants,
 • No realitzar actes d'enginyeria inversa, presa de requisits i altres activitats encaminades a desenvolupar un servei similar al de titularitat de MICRODATA, podent ser considerada aquesta activitat com un acte de competència deslleial i vulneració dels drets de propietat intel·lectual i industrial que MICRODATA ostenta sobre la Plataforma.
 • No publicar la Plataforma, ni utilitzar-la com a sistema de gestió i intercanvi dinformació i/o documentació il·legal, contrària a la moral o lordre públic, contrària als drets dautor i/o de propietat industrial.
 • No traduir, adaptar, millorar, transformar, corregir la Plataforma, o qualsevol dels elements que la integrin, ni de cap altra manera modificar-la, no podent incorporar la Plataforma a un altre programari o Plataformes pròpies o proveïdes per tercers.
 • Responsabilitzar-se d'un bon ús del vostre perfil d'usuari i contrasenya d'accés a la plataforma, garantint-ne fer-ne un ús diligent i no posant-los a disposició de tercers. Així mateix, comunicarà a MICRODATA la pèrdua dels mateixos o possible accés per un tercer no autoritzat a les seves dades per dur-ne a terme el bloqueig.
 • Comprometre's a utilitzar la plataforma, els continguts o serveis de conformitat amb la llei, amb les presents Condicions d'Ús i de Contractació, amb la Política de Privadesa, així com, aquelles condicions particulars que puguin aplicar a cada servei ofert de conformitat amb les bones costums i ordre públic.

L'incompliment de qualsevol de les obligacions anteriors per part de l'Usuari o Client podrà portar aparellada l'adopció per MICRODATA de les mesures oportunes emparades en l'exercici dels seus drets i obligacions, podent eliminar-se o bloquejar-se el compte de l'Usuari o Client infractor, sense que hi hagi possibilitat d'indemnització alguna pels danys i perjudicis causats, així com la possibilitat de dur a terme les accions legals que MICRODATA consideri oportunes.
MICRODATA posa a disposició dels Usuaris la següent adreça de correu electrònic efirma@microdata.es amb la finalitat que un Usuari afectat per qualsevol contingut ho pugui posar en coneixement de l'entitat, amb la voluntat de rectificar aquest contingut en cas que sigui procedent.

4. PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

4.1. MICRODATA garanteix a l'Usuari que és el legítim propietari de la Plataforma, entenent la “Plataforma” com el servei que ofereix en conjunt, i que no es troba immersa en cap mena de controvèrsia legal prèvia a l'acceptació de les presents condicions.
4.2. El Client reconeix expressament que MICRODATA ostenta tot dret, títol i interès sobre la Plataforma, així com sobre totes les seves modificacions i actualitzacions, i sobre qualsevol element i/o funcionalitat que hi hagi desenvolupat. A aquests efectes, s'inclou sense cap limitació, el reconeixement de la titularitat de MICRODATA de tots els drets d'autor, propietat intel·lectual, i/o industrial, podent explotar la Plataforma sense més limitacions que les establertes a les lleis.
4.3. L'estructura, característiques, codis, mètodes de treball, sistemes d'informació i intercanvi de la mateixa, eines de desenvolupament, know-how, metodologies, processos, tecnologies o algorismes que constitueixin i/o puguin constituir la Plataforma, són propietat exclusiva de MICRODATA , trobant-se degudament protegits per les lleis nacionals i internacionals de propietat intel·lectual i/o industrial, no podent ser objecte d'ulterior modificació, còpia, alteració, reproducció, adaptació o traducció per part de l'usuari, sense que existeixi el previ consentiment exprés per part de MICRODATA.
De la mateixa manera, tots els manuals d'ús, textos, dibuixos gràfics, bases de dades, que complementen la Plataforma i/o els materials associats a aquesta, són propietat de MICRODATA, sense que pugui ser objecte d'ulterior modificació, còpia, alteració, reproducció, adaptació o traducció per part de l'usuari.
4.4. La posada a disposició en mode servei de la Plataforma o el mer accés per part de l'Usuari o Client no implica, en cap cas, la cessió de la seva titularitat, ni la concessió d'un dret d'ús a favor de l'Usuari diferent de l'expressat en aquestes Condicions. Per tal que el Client pugui utilitzar el servei concret contractat, propietat exclusiva de MICRODATA, aquesta última cedeix en virtut de les Condicions Generals de Contractació una llicència dús a favor del Client de caràcter no exclusiva, dàmbit temporal limitat a la durada del servei, intransferible, revocable, i no subllicenciable.
En qualsevol cas, queda absolutament prohibida qualsevol tipus de reproducció, imitació, transmissió, traducció, modificació, elaboració d'obra derivada i/o comunicació pública, amb independència del mitjà emprat per fer-ho, assumint en cas contrari l'Usuari o Client infractor totes les responsabilitats directes o derivades que es puguin arribar a produir.4.5. De la mateixa manera, el Client autoritza expressament MICRODATA a utilitzar els logotips, marques i noms comercials de la seva companyia, podent utilitzar-los tant al lloc web de MICRODATA, així com al material publicitari i/o promocional del servei, amb independència del format que es trobin.

5. CONFIDENCIALITAT

5.1. MICRODATA es compromet a garantir la confidencialitat de les dades aportades pels seus Clients o Usuaris implementant les mesures tècniques i organitzatives necessàries per minimitzar els riscos de pèrdua de dades personals i/o informació confidencial tal com s'indica a la Política de Privadesa ia les presents condicions d'Ús.
L'accés a les dades de l'Usuari o Client està restringit a les persones autoritzades per utilitzar-les aplicant la diligència deguda per evitar qualsevol pèrdua, alteració o ús indegut d'aquestes.5.2. Per part seva, l'Usuari o Client s'obliga a mantenir estricta confidencialitat sobre totes aquelles dades, documentació i altra informació que hagin estat subministrades per MICRODATA. Així mateix, es compromet a no comunicar aquesta informació a cap altra persona o entitat, no podent reproduir-la, utilitzar-la, vendre-la, llicenciar-la, exposar-la, publicar-la o revelar-la de qualsevol manera sense autorització expressa de MICRODATA.
5.3. Les obligacions de confidencialitat establertes en aquest contracte tindran una durada indefinida, mantenint-se en vigor amb posterioritat a la finalització per qualsevol altra causa, de la relació entre el Client i MICRODATA.

6. PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS

6.1. MICRODATA és responsable del tractament de les dades de caràcter personal que el Client o Usuari faciliten per a l'accés, el registre i la gestió del servei concret que se sol·liciti en cada moment, i ha de complir el que disposa el Reglament (UE) 2016/679 de 27 d'abril de 2016 de Protecció de Dades Personals, així com amb la Llei Orgànica 3/2018 de Protecció de Dades Personals i Garantia de Drets Digitals i d'acord amb el que disposa la Política de Privadesa.
6.2. Entre les dades personals que podeu recollir MICRODATA de l'Usuari es troben les dades identificatives obtingudes mitjançant els canals de sol·licitud d'informació o les demanades a través de l'enviament d'un correu sol·licitant informació sobre els serveis que presta MICRODATA.
En aquest sentit, l'Usuari acceptarà expressament el tractament de les dades per part de MICRODATA per resoldre les sol·licituds realitzades. Així mateix, d'acord amb allò estipulat a la Política de Privadesa, MICRODATA sol·licitarà el consentiment exprés per dur a terme tractaments específics que ho requereixin, com pot ser les dades utilitzades per a la solució de signatura electrònica (com són les dades biomètriques emanades de la signatura electrònica biomètrica dels signants).
6.3. MICRODATA garanteix que les dades obtingudes de l'Usuari o del Client es protegiran d'acord amb les mesures de seguretat tècniques adequades, i no podrà ser utilitzades per MICRODATA en cap cas, sens perjudici de l'aplicació d'alguna de les excepcions previstes a la legislació.
6.4. L'Usuari es compromet a no rebre en cap cas informació d'un tercer i utilitzar-la a través dels serveis de MICRODATA sense haver-li informat i sol·licitat prèviament el consentiment exprés.
6.5. MICRODATA, podrà actuar com a encarregat del tractament, accedint a dades dels Usuaris dels seus Clients per tal de prestar els serveis a aquests últims en virtut d'un acord d'encàrrec de tractament de conformitat amb l'article 28 del Reglament Europeu de Protecció de Dades .
6.6. L'Usuari o Client garanteix que les dades personals facilitades a MICRODATA són exactes i actualitzades i es compromet a comunicar qualsevol modificació que se'n produeixi.
6.7. L'Usuari o Client té l'opció de sol·licitar l'exercici dels seus drets que us avalen en matèria de protecció de dades personals de conformitat amb el Reglament Europeu 679/2016 i la resta de normativa relacionada a través dels mitjans i en la forma descrita a la Política de Privadesa de MICRODATA i, en qualsevol cas, a través del correu efirma@microdata.es

7. COMUNICACIONS ENTRE LES PARTS

7.1. Qualsevol notificació que s'efectuï entre MICRODATA i l'Usuari o Client es farà per escrit i serà lliurada personalment o de qualsevol altra manera que certifiqui la recepció per part notificada.
7.2. Si el Client o l'Usuari tingués alguna pregunta o dubte sobre les presents Condicions d'Ús, si us plau, contacteu amb el departament Administració, a la següent adreça de correu electrònic: efirma@microdata.es o via postal a les nostres oficines centrals, situades a Plaça Dalias s/n Edifici Cel·lulosa II Planta 3 Oficina 1 04007, Almeria.

8. DISPOSICIONS GENERALS

Totes les clàusules o extrems d'aquestes Condicions d'Ús han de ser interpretades de forma independent i autònoma, i la resta d'estipulacions no s'han d'afectar en cas que una hagi estat declarada nul·la per sentència judicial ferma. Se substituirà la clàusula o clàusules afectades per una altra o altres que preservin els efectes perseguits per aquestes Condicions.

9. LEGISLACIÓ APLICABLE I JURISDICCIÓ COMPETENT

Aquestes condicions d'ús es regeixen per les lleis espanyoles, i són competents per a la resolució de tots els conflictes que puguin sorgir entre les parts, els jutjats i els tribunals més propers a ALMERIA.

10. MODIFICACIÓ DE LES PRESENTS CONDICIONS GENERALS

10.1. En qualsevol moment, MICRODATA pot modificar les presents Condicions d'Ús quan consideri que sigui necessari informant el Client o Usuari de qualsevol canvi significatiu que s'hi pugui produir d'acord amb el deure de transparència i els drets dels consumidors i/o Usuaris. Si bé, s'aplicaran a l'Usuari les condicions de què hagi estat informat en el moment de la utilització de la Plataforma.
10.2. Si alguna clàusula de les presents Condicions d'Ús és considerada invàlida, nul·la, il·legal o no executable per qualsevol causa, això no afectarà la validesa de les altres clàusules incloses al present document.